Företagarna hade nyligen ett möte med Skatteverket, där en del detaljer förtydligades om anstånd, företrädaransvar och deklaration i koppling till coronakrisen. Här följer de mest relevanta delarna av Skatteverkets information.

Företagarna har intensiva kontakter med politiker och myndigheter för att berätta om företagares vardag och beskriva vikten av åtgärder och tydliga besked. I förra veckan deltog företagarnas chefsjurist Karin Berggren och deras skattepolitiska expert Patrick Krassén i ett telefonmöte med ett antal sakkunniga från Skatteverket, för att gå igenom konsekvenser av att begära anstånd med att betala in skatt. Bakgrunden till mötet var behovet av förtydliganden kring de nya reglerna för anstånd och Skatteverkets rättsliga ställningstaganden.

Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd?

Skatteverket kommer att ha hög prioritet på att behandla ansökningarna. Beslut (bifall/avslag) fattas i systemet för skattekontot och meddelas på Mina sidor, samt syns på e-tjänsten Skattekontot om det handlar om retroaktivt anstånd. Efter beslut om retroaktivt anstånd sker utbetalning till anmält konto om man sökt om det, vilket kan ta 3–5 bankdagar. Man kan själv begära utbetalning i Skattekontot. Anstånd kan medges med max det redovisade beloppet av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Skatteverkets generaldirektör har uppgett att Skatteverket avser att tillämpa både regelverket i Skatteförfarandelagen (SFL) och den nya lagen ”generöst” för ansökningar om anstånd. Hur ska det tolkas?

Den nya lagens regler ger möjlighet till anstånd för fler redovisningsperioder, en längre anståndsperiod och inget krav på uppvisad återbetalningsförmåga. Men även de befintliga reglerna om anstånd vid synnerliga skäl (SFL 65 kap 13 §) kommer att tillämpas bredare än vanligt, för fall hänförliga till viruskrisen. Anstånd för även moms och arbetsgivaravgifter kommer att kunna ges, och anståndsperioden kommer kunna vara upp till fyra månader.

Hur lång tid tar handläggningen?

Den 30 mars öppnas möjligheten att ansöka om anstånd utifrån den nya lagens regler, genom ett webbformulär på Mina sidor. En kryssruta kommer att finnas för att begära återbetalning av redan inbetalda medel. En pdf-blankett för utskrift finns sedan igår på Mina sidor för den som vill ansöka per post.  Extra resurser (handläggare) tillförs från måndag morgon för att Skatteverket ska kunna hantera den ökade mängden ansökningar.

Skatteverket räknar med att hinna bedöma alla ansökningar innan nästa förfallodag, 14 april.

I vissa fall kan det hända att Skatteverket behöver ytterligare information från den sökande för att kunna fatta beslut om anstånd. För att den processen inte ska medföra risk att skatterna förfaller och restförs till Kronofogden innan beslut om anstånd är fattat, kan Skatteverket på eget initiativ (ex officio) fatta beslut om handläggningstillstånd. Presumtionen är att så ska ske i sådana fall, och att det inte ska kräva ansökan av den skattskyldige. Om det behövs komplettering till Skatteverket för beslut kan det vara viktigt att svara snabbt.

Vad händer om jag har ansökt om anstånd redan, men i själva verket vill ansöka om anstånd utifrån de regler som börjar gälla först 30 mars?

I nuläget har det inkommit ca 6 000 ansökningar, varav flertalet är upprättade på den blankett som funnits tillgänglig för anstånd vid synnerliga skäl enligt SFL (se ovan). Många av dessa sökande vill ha anstånd enligt reglerna i den nya lagen. I sådana fall kommunicerar Skatteverket med företagaren för att klargöra vilket regelverk hen vill söka anstånd utifrån, innan beslut fattas. De som redan ansökt med blanketten för anstånd enligt SFL kan med fördel komplettera sina uppgifter till Skatteverket, om man egentligen avsåg att söka retroaktivt anstånd.

I det nya ställningstagandet som avser begränsning av företrädaransvar för skulder där anstånd medgivits, finns ett undantag för ”företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna”.

Utifrån vilka kriterier gör Skatteverket den bedömningen?

Skatteverket har ännu inte formulerat de exakta kriterierna för detta.

Kommer det bli några ändringar av tider och förseningsavgifter för deklarationer?

En byrå kommer kunna lämna in deklaration fram till 15 juni, förutsatt att byråanstånd ansökts om, även om man inte lämnar inkomstdeklaration digitalt.

De normala reglerna gäller för inlämning av moms- och arbetsgivardeklarationer. Enligt reglerna i SFL behövs särskilda skäl för deklarationsanstånd, och Skatteverket bedömer att förseningar hänförliga till viruskrisen räknas som särskilda skäl. Normalt ges deklarationsanstånd två veckor, men i detta läge kommer det oftare kunna ges upp till en månad.

Inga nya regler om förseningsavgifter har föreslagits, men Skatteverket kommer att ta hänsyn till den extraordinära situationen i sin bedömning av sådana avgifter.

Kommer företrädaransvar att kunna påföras för skatteskulder man fått anstånd för?

Skatteverket har i ett ställningstagande den 26 mars klargjort att man inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatteskulder där anstånd med inbetalningen har medgivits. Detta gäller även efter att anståndsperioden har löpt ut, och även för anstånd som har beviljats retroaktivt (för redan inbetalade skattemedel).