Elstöd till företag

Nedan text är direkt kopierad från Skatteverket och beskriver vem som kan söka, vem som inte kan och hur det går till. Har ni frågor, tveka inte att kontakta oss på Dagboken. Det finns länkar som inte är med i texten där ni kan fördjupa er gällande specialområden men som ni kan finna på följande sida: https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html
Här kan ni även finna frågor och svar gällande elstödet. Ni kan söka elstödet digital eller via blankett.
”Skatteverket hanterar elstöd till företag. Här får du reda på vad du behöver veta för att söka elstöd. Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag och föreningar. Företag kan söka stöd i Skatteverkets e-tjänst från och med den 30 maj 2023. Sista dagen att söka är den 25 september 2023.

Riksdagen har beslutat om ett elstöd till företag för att mildra effekterna av höga elpriser. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas av praktiska skäl utifrån förbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022. Elstödet finansieras av intäkter från överbelastning i elnätet hos Affärsverket svenska kraftnät, så kallade flaskhalsintäkter.

Dessa kan söka elstöd via Skatteverket

Det här krävs för att du ska kunna få elstöd

Grundläggande förutsättningar för att få elstöd

Ett företag har rätt till elstöd om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:

 1. Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Med uttagspunkt menas den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
  » Elslutkund (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.
 2. Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområdena 3 och 4.
 3. El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.
 4. Uttaget av el ger dig inte rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Mer information om grundläggande krav för att få elstöd finns i den beslutade förordningen och i Rättslig vägledning.

Situationer som gör att företaget inte kan få elstöd

Det finns situationer när företag inte kan få elstöd även om företaget uppfyller de grundläggande förutsättningarna för stöd.

Exempel på situationer som gör att företaget inte kan få elstöd är om företaget vid tidpunkten för Skatteverkets beslut

 • har vissa skulder till staten eller till en kommun som har lämnats till Kronofogden
 • är i likvidation eller försatt i konkurs
 • hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller hela företagets elförbrukning
  » Fastprisavtal (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.
 • inte är godkänt för F-skatt och inte heller uppfyller samma krav som för F-skatt om godkännande inte finns (kraven gäller inte för vissa stiftelser och föreningar med flera)
 • är en statlig myndighet eller ett kreditinstitut eller värdepappersbolag.

Företag i intressegemenskap måste söka vid samma tillfälle

Företag som är i intressegemenskap (till exempel en koncern) och vill söka elstöd måste lämna in sina ansökningar gemensamt. Om företagen inte gör det och ett av företagen har sökt och beviljats elstöd innebär det att de andra företagen i intressegemenskapen inte kan få elstöd. Det är företagen som ingår i en intressegemenskap vid tidpunkten för ansökan som ska ansöka gemensamt.

Så här stort är elstödet
 • företag med uttagspunkt i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme
 • företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen 1 oktober 2021–30 september 2022. Ett företag kan maximalt få 20 miljoner kronor. Om företaget ingår i en intressegemenskap (till exempel en koncern) kan hela intressegemenskapen maximalt få 20 miljoner kronor. Om företaget är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna gäller särskilda takbelopp. Det maximala stödet påverkas även av om företaget eller ett företag i intressegemenskap har fått vissa andra statliga stöd.

Behörighet att söka elstöd

Om ditt företag ingår i en intressegemenskap (till exempel en koncern) behöver du läsa informationen under rubrikerna ”Elstöd företag, ombud” och ”Elstöd företag, ingivare intressegemenskap”.

För företag som inte ingår i en intressegemenskap räcker det att läsa under rubriken ”Elstöd företag, ombud”.

Använd vår e-tjänst
Så här söker du elstöd

Du söker elstöd via en e-tjänst på Mina sidor som du kommer att nå från denna sida. Du kan söka elstöd från och med den 30 maj till och med den 25 september 2023.

Om företaget bedriver säkerhetskänslig verksamhet

Om ditt företag eller något annat företag i en intressegemenskap (till exempel ett företag som ingår i samma koncern som du) bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska inget företag i intressegemenskapen ansöka om elstöd via e-tjänsten, utan på annat sätt. Mer information om detta kommer du att kunna läsa här inom kort.

Om företaget i intressegemenskapen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inte tänker söka elstöd kan övriga företag i intressegemenskapen använda e-tjänsten.

Det här händer när du har ansökt

Skatteverkets ambition är att hantera ansökningarna och betala ut pengarna så snart vi kan. För att göra det krävs bland annat att alla uppgifter i din ansökan är korrekta, att företaget har ett skattekonto och att företaget har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Vi kommer att behöva hantera en del ansökningar manuellt, vilket tar lite längre tid eftersom vi behöver fler uppgifter från företaget för att kunna handlägga ärendet.

Så här betalas elstödet ut

Skatteverket betalar ut pengarna genom att sätta in dem på företagets skattekonto. Vår ambition är att hantera din ansökan och betala ut pengarna så snart som möjligt.

Gör det här innan du söker elstöd:

 • Se till att företaget har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket. Du kan registrera konto i e-tjänsten Skattekonto.
 • Begär en utbetalningsspärr om du vill behålla elstödet på skattekontot. Det gör du också i e-tjänsten Skattekonto.

Skulder kommer att betalas först

Om företaget har skatteskulder eller vissa andra skulder till stat eller kommun kommer dessa att betalas först. Det som är kvar kommer att betalas ut till det mottagarkonto som företaget har registrerat.

I vissa fall kan du inte få ett överskott utbetalat, till exempel om det finns ett beslut om att du ska betala ytterligare skatt och förfallodagen ännu inte har varit.

Så här redovisar du stödet i deklarationen

Om företaget har fått elstöd ska det vanligtvis tas upp i inkomstdeklarationen som ett näringsbidrag. Driver företaget verksamhet som är undantagen från beskattning ska stödet inte tas upp. I momsdeklarationen ska elstödet tas upp i ruta 42.

Du kan läsa mer om när och hur stödet ska tas upp i inkomstdeklarationen i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Återbetalning av elstöd

Den som får elstöd behöver vanligtvis inte betala tillbaka det eftersom det är ett stöd, och inte ett lån. Om företaget har fått stöd som det inte har rätt till kan Skatteverket besluta att företaget ska betala tillbaka stödet.

Meddela oss om du upptäcker att uppgifter behöver ändras

Du måste meddela Skatteverket om uppgifterna i ansökan visar sig vara felaktiga, eller om det inträffar förändringar som kan påverka rätten till elstöd eller stödets storlek. Det behöver du göra så snart du upptäcker en felaktighet eller om det blir en förändring.

Andra typer av elstöd

Det finns flera elstöd just nu. Skatteverket ansvarar enbart för elstöd till företag och organisationer.

Elstöd till elintensiva företag

Energimyndigheten hanterar det riktade elkostnadsstödet till elintensiva företag.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag ska tas upp som en intäkt i företaget och är ett skattepliktigt näringsbidrag. Mer information om näringsbidrag finns i Rättslig vägledning.

I momsdeklarationen tar ni upp elkostnadsstödet till elintensiva företag i ruta 42. På Bokföringsnämndens webbplats finns information om redovisning av elstöd.

Elstöd till konsumenter

Försäkringskassan betalar ut det elstöd som ges till konsumenter. Observera att det i vissa fall kan innefatta stöd till enskilda näringsidkare.

Om du har fått elstöd till konsumenter där någon del avser din näringsverksamhet är den delen ett skattepliktigt näringsbidrag. Mer information om näringsbidrag för enskild näringsverksamhet finns på vår sida om intäkter.

I momsdeklarationen tar du upp elstödet till konsumenter som avser din verksamhet i ruta 42. På Bokföringsnämndens webbplats finns information om redovisning av elstöd.