Nu finns äntligen en avtalsmall att använda för korttidspermittering och fler besked från Tillväxtverket om hur systemet kan användas.

För en vecka sedan presenterade regeringen sitt förslag om korttidspermittering som ett sätt för företag att parera effekterna av coronakrisen. I korthet handlar det om att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden när anställda går ner i arbetstid.

Finns det en avtalsmall om kortidspermittering?

Väldigt många har den senaste veckan efterfrågat efter en sådan mall och nu finns äntligen en på Tillväxtverkets webbplats. Den heter Avtal om korttidsarbete. Ladda ner avtalsmallen här.

Vem kan använda avtalsmallen?

Mallen ska användas av arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Arbetsgivare med kollektivavtal eller hängavtal ska följa det avtalet som är tecknat mellan central arbetstagarorganisation och facklig organisation. I vissa fall behöver arbetsgivaren även förhandla lokalt. Läs mer i Vad är korttidspermittering?

Vad ska en överenskommelse om korttidspermittering innehålla?

Överenskommelse om korttidsarbete ska ingås med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. I dagsläget är driftsenheten lika med arbetsgivarens indelning i driftsenheter. Observera att avtal om detta kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentsnivå som arbetstiden ska reduceras med. Arbetstidsförkortningen kan vara 20, 40 eller 60 procent. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Se avtalsmallen från Tillväxtverket.

Behövs en ny överenskommelse om förutsättningarna ändras?

Ja, och det är viktigt. För att ändra korttidsarbetets omfattning krävs att nya avtal tecknas med minst 70 procent av de anställda. På samma sätt kan man avbryta och återgå till ordinarie arbetstid. Observera att den information vi hittills har fått från Tillväxtverket är att man inte kan avbryta för enskilda anställda. Om stödet för korttidsarbete bryts för någon bryter man för hela driftsenheten.

Omfattas ägare som är anställda i sitt bolag av korttidspermittering?

Ja, dock inte i enskild firma. Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen som regeringens förslag vilar på och det gör att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.

Oerhört viktigt för många företagare

Enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigade. Det Tillväxtverket nu gör är att tolka detta som att endast enskilda näringsidkare kan anses ha familj eftersom de är fysiska personer. Företagsformen enskild firma är därför även fortsatt undantagen från stödet.