Nytt år, nya regler och lagar – det är flera stycken nyheter för 2024, något som Företagarnas experter och jurister har samlat och som är bra att du som är företagare känner till, vi har valt ut några av deras mest matnyttiga nyheter för våra kunder, har du några frågor så går det jättebra att ni hör av er till oss så hjälper vi er att tolka de nya lagarna. Vill ni ha alla nya lagar och regler så går det bra att teckna ett medlemskap med företagarna, ju fler vi är, ju starkare blir vi.

Skatter på arbete och företag m.m.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från 1 januari 2024. Nedsättningen infördes under 2019 för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften ska äldre bestämmelser fortfarande gälla för ersättning som utges före ikraftträdandet.

Regeringens promemoria (Fi2023/01512) om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Förstärkt jobbskatteavdrag

Från 1 januari 2024 förstärks det ordinarie jobbskatteavdraget med inriktning på att främst minska inkomstbeskattningen för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. För den som har en månadslön på 35 000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 230 kronor per månad.

Regeringens promemoria (Fi2023/01515) Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension…

Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år

Från 1 januari 2024 införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år. Dessutom utökas detta jobbskatteavdrag ytterligare för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år. Utöver det utökas det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år.

Regeringens proposition (2023/24:13) Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pensio

Pausad indexering av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Indexeringen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas under 2024 och uppgår därför under beskattningsåret 2024 till 598 500 kronor (månadslön på 49 875 kronor). Utan pausad indexering hade skiktgränsen varit 666 200 kronor (månadslön på 55 516 kronor). Ändringen träder i kraft 1 januari 2024.

Regeringens proposition (2023/24:27) Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024.

Höjning av jämförelseränta (ränteförmån)

Jämförelseräntan vid beräkning av ränteförmån höjs 1 januari 2024 med 0,5 procentenheter, till 1,5 procent över statslåneräntan. Ränteförmånen som avses uppkommer när en anställd eller en uppdragstagare får ett räntefritt lån eller ett lån där räntan understiger marknadsräntan, av arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren. Enligt gällande regler förmånsbeskattas skillnaden mellan statslåneräntan plus en procentenhet (jämförelseräntan) och den ränta som låntagaren betalar på sitt förmånliga lån.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari 2024 sänks energi- och koldioxidskattenskatten på bensin (miljöklass 1) med 1,31 kronor jämfört med vad den annars skulle vara (omräkningsregler hade annars lett till höjd skatt). Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten 2023.

Även skatten på diesel sänks, ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk, men en viss höjning jämfört med 2023 års nivå.

Utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner

Den 1 januari 2024 träder ändringar i kraft som innebär en utökning under året 2024 av nedsättningen av koldioxid- och energiskatten på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Detta innebär att den som förbrukar diesel enligt ovan ska medges återbetalning av koldioxidskatt med 2 456 kronor per kubikmeter och av energiskatt med 1 470 kronor per kubikmeter. Återbetalning sker genom ett ansökningsförfarande kvartalsvis.

Justerad skatt på naturgrus och avfall

Från 1 januari 2024 ska skattesatsen för skatt på naturgrus vara 22 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024 och skattesatsen för avfallsskatt ska vara 725 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024.

För 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen åter bestämmas genom omräkning utifrån konsumentprisindex (KPI) men med utgångspunkt i gällande skattesatser och förändringar i KPI mellan juni 2023 och juni året före det år som omräkningen avser. Det årliga schabloniserade tillägget om två procentenheter, så kallad BNP-indexering, ska tas bort för båda dessa skatter.

Avdrag för uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster

Den 1 januari 2024 höjs schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter från 40 000 kronor till 50 000 kronor. Avdraget ska, så som det redan är, vara gemensamt för dels sådan uthyrning, dels försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter och privatbostäder.

Samtidigt höjs beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag från 5 000 kronor till 42 000 kronor.

Det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser höjs från 5 000 kronor till 12 000 kronor. Beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet höjs från 600 kronor till 1 500 kronor.

Miljö och hållbarhet

Obligatorisk utsortering av matavfall

1 januari 2024 börjar EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall gälla i svensk lagstiftning genom förändringar i avfallsförordningen.

Både verksamheter och hushåll skall sortera ut bioavfall och förvara det skilt från annat avfall. Dessutom ska den som samlar in avfall som sorterats ut samla in det separat. Den som behandlar bioavfall ska prioritera materialåtervinning, eller annan behandling som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än materialåtervinning. Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning.

Marknadsdrivna system för materialåtervinning

Från 1 januari 2024 får utsorterat förpackningsavfall som uppkommit i verksamheter (butiker, restauranger, industrier m.m.) endast samlas in och behandlas av producentansvarsorganisationer och aktörer som driver marknadsdrivna system för återanvändning. Den som vill driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska anmäla det till Naturvårdsverket.

Den som samlar in verksamheters förpackningsavfall i ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Den första rapporteringen ska lämnas in senast den 31 mars 2025, för uppgifter om kalenderåret 2024.

(Definitioner: Med ett system för återanvändning menas förpackningar från hushåll och verksamheter och det finns inga krav på att samla in och återvinna förpackningarna. I ett marknadsdrivet system för återanvändning roterar endast förpackningar från verksamheter, med krav på att samla in och återvinna förpackningar när de blir avfall.)

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Producentansvar för däck

Den 1 januari 2024 träder en ny förordning om producentansvar för däck i kraft. Vissa av bestämmelserna tillämpas redan tidigare. Förordningen innehåller nya bestämmelser som innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret.

Enligt definitionen i den nya förordningen är en producent den som yrkesmässigt först tillhandahåller däck på den svenska marknaden. Verksamheter som regummerar däck som redan har funnits på marknaden i Sverige omfattas därför inte av producentansvaret. Verksamheter som regummerar importerade däck eller däckstommar omfattas dock.

Däckproducenter måste anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck. Naturvårdsverket godkänner producentansvarsorganisationer. Dessa ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket varje år senast 31 mars. Första gången rapporteringen ska göras är senast 31 mars 2025 för uppgifter gällande 2024

Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar

Med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 2024–2025 till en ny skrotningspremie. Syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

När regeringen presenterade den tillfälliga skrotningspremien 6 september 2023 sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att regeringen återkommer med detaljerna om utformningen efter en dialog som inleds med EU för att säkerställa att stödet är i enlighet med rådande EU-lagstiftning.

Auktorisationssystem för digitala brevlådor

Den 1 januari 2024 ersätts lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av ett auktorisationssystem för sådana tjänster. Lagen om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post börjar gälla.

Syftet med den nya lagen är att ge offentliga aktörer möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor samt att leverantörer som tillhandahåller en digital brevlåda ska kunna få ersättning för den tjänst som levereras. Lagändringen ska förbättra konkurrensen på marknaden för tjänster för elektronisk identifiering och för digital och göra att företag och privatpersoner får ökad tillgänglighet till säkra digitala brevlådor.

Bestämmelserna om behandling av leverantörer, information, utredning, ansökningsförfarande, godkännande, ingående av avtal, underrättelseskyldighet och skadestånd i lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska föras över till den nya lagen oförändrade i sak.

Regeringens proposition (2023/24:6) Auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och digital post

Läs mer på Diggs – Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.