Skattereduktion för inventarier anskaffade 2021

Tillfällig lag som gäller från och med 1 januari 2022, och som föreslås upphöra vid utgången av 2024. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet och har köpt maskiner och inventarier under kalenderåret 2021 kan ha rätt till skattereduktion. Detta förutsatt att inventarierna finns kvar i verksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Skattereduktionen uppgår till 3,9%.

Läs mer hos Skatteverket.

Enklare regler vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Från och med 1 januari 2022 införs nya, förenklade regler om skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. Ändringen innebär att avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter ska göras på samma sätt som tjänsteresor.

För att omfattas av de nya reglerna får anställningen eller uppdraget vara max en månad, samt att avståndet mellan uppdragstagarens bostad och arbetsplats är längre än 50 kilometer.

Avdragsrätten för gåvor utökas

Beloppsgränsen för gåvor höjs från 6 000 kronor till 12 000 kronor. Det innebär att skattereduktionen för gåvor maximalt kan uppgå till 3 000 kronor.

Jobbskatteavdraget förstärks

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion för arbetsinkomst som görs på din arbetsinkomst. Den får endast räknas av mot din kommunala inkomstskatt, och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Från och med 2022 förstärks avdraget med fokus på de med låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och de som jobbar heltid kommer att få en sänkt skatt med 150 kronor per månad. Jobbskatteavdraget är inräknat i Skatteverkets skattetabeller, löntagare behöver därför inte själva ansöka om avdraget.

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks

Skattereduktionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning ändras så att den i princip motsvarar hur ett vanligt jobbskatteavdrag beräknas. Tidigare har det funnits en klyfta mellan dessa. I praktiken innebär det att personer med sjuk- och aktivitetsersättning beräknas få en genomsnittlig skattesänkning på cirka 10 000 kronor per år.

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Om en arbetsgivare blivit återbetalningsskyldig för preliminärt stöd vid korttidsarbete på grund av att anmälan om avstämning kommit in för sent ska denne i vissa fall ha möjlighet lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete, enligt nya regler från och med 1 januari 2022.

För att ha möjlighet till detta krävs att följande kriterier är uppfyllda:

  • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021.
  • Anmälan om en ny avstämning ska skickas in mellan 1 januari och 2 maj 2022.
  • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft.

Läs mer och skicka in anmälan hos Tillväxtverket.

Definitionen av fåmansföretag kompletteras

För att det inte längre ska vara möjligt att kringgå 3:12-reglerna genom ägarstiftelser har definitionen av fåmansföretag och utomståenderegeln för ägare i fåmansföretag kompletterats.

Krav på klimatdeklaration för nya byggnader

Från och med 1 januari 2022 införs ett krav på klimatdeklaration för nya byggnader. Det är byggherren som ansvarar för att upprätta samt lämna in en klimatdeklaration i samband med att en ny byggnad uppförs. Deklarationen ska återge den klimatpåverkan som uppstått i samband med uppförandet av uppbyggnaden.

Nedsättningen av energiskatt på bränslen slopas i vissa sektorer

Skattenedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer sänktes från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021. Från och med 1 januari 2022 slopas den helt, enligt plan.

Det innebär att full energiskatt tas ut på bränsle som används för uppvärmning och drift av stationära motorer inom tillverkningsindustrin, samt yrkesverksamhet inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Beslutet gäller inte drift av motordrivna fordon i nämnda verksamheter, och inte bränsleförbrukning i skepp och båt. Bränsleförbrukning inom stål- och gruvindustrin samt vid framställning av energiprodukter påverkas inte heller av regeländringarna.

Omställnings- och omsättningsstöd även i februari

Regeringen förlänger stöden och höjer taket i omställningsstödet.

På tisdagen meddelade regeringen att omställningsstödet liksom omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag kommer att gälla även under februari.

När näringsminister Mikael Damberg den 17 december meddelade att omsättnings- och omställningsstöden skulle återinföras sade han att stöden gäller för december månad, med möjlighet att kunna förlänga dem för stödperioder även under de tre första månaderna 2022. Bara några dagar senare, den 21 december, kom besked om att stöden även gäller för januari. Nu väljer alltså regeringen att som den säger ”aktivera” stöden även för februari månad.

Nu införs även en annan förändring. Takbeloppet i omställningsstödet kommer att höjas för stödperioder från och med december 2021.

”Takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler för den här typen av stöd, vilket är ungefär 117 miljoner kronor”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förändringarna kräver ett godkännande av EU-kommissionen på grund av reglerna för statsstöd.

Karensavdrag för mina anställda och mig

Reglerna om karens ändrades 2019 när karensavdrag infördes i stället för karensdag. Men sedan dess har coronakrisen gjort att tillfälliga regler om karens gällt. Vad är det som gäller nu egentligen?

Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan det finnas andra regler där om beräkning av karensavdrag eller karensdag som ska följas i stället. Om du har enskild firma eller delägare i handelsbolag ändras inte reglerna utan du har även fortsättningsvis ett visst antal karensdagar.

Reglerna om tillfällig ersättning för karens gällde mellan 11 mars 2020 och 30 september 2021. För att retroaktivt ansöka om ersättning för karens för sjukdom till och med den 30 september 2021 behöver du skicka ansökan till Försäkringskassan senast den 31 december 2021. Mellan den 30 september 2021 och den 7 december 2021 finns inga regler om ersättning för karensavdraget.

Ersättning för karensavdraget påverkas inte av din årsinkomst, utan betalas ut med ett schablonbelopp om 804 kronor för 2020 och 810 kronor för 2021.

Uppdatering 2021-12-08 med anledning av corona

Regeringen beslutade att återinföra ersättningen för karensavdrag för anställda och motsvarande ersättning för egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Åtgärden gäller från och med den 8 december 2021, till och med den 31 mars 2022.

Regeringen kommer lägga fram förslaget i en extra ändringsbudget i början av 2022, vilket innebär att stöden kommer gå att söka retroaktivt från 8 december 2021. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen och gör det möjligt för anställda att stanna hemma från jobbet vid tecken på sjukdom med ersättning för karensavdrag.

Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt och arbetstagaren söker ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan.